مجله کارگری رادیو شامل رویدادهای کارگری، یادداشت کارگری و گفتگو با فعالین کارگری

◄ مجله کارگری رادیو شامل رویدادهای کارگری، یادداشت کارگری و گفتگو با فعالین کارگری
گوش کنید
دانلود

مجله کارگری رادیو راه کارگر

◄ اخبار و رویدادهای کارگری در هفته ای که گذشت
◄ یادداشت کارگری: تدابیر بی فرجام رژیم برای مهار بحران فروپاشی / رضا سپیدرودی
گوش کنید
دانلود