دورجدید کشتار مردم کرد در کنار سکوت کشنده رسانه ها و نهادهای بین المللی!

اعلامیه سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر) در محکومیت کشتار مردم کرد!
گوش کنید

دانلود