بحران سرمایه داری و نقش اتحادیه های کارگری در مبارزه با تهاجمات اخیر سرمایه داری!

◄ گفتگوی رادیو راه کارگر با ستار رحمانی در رابطه با اعتصابات اخیر در اروپا، بویژه اعتصاب معلمان در انگلیس
گوش کنید

دانلود

بحران مالی جهانی!

◄ گفتگو با محمدرضا شالگونی در مورد بخش اوّل سند سیاسی کنگره شانزدهم راه کارگر!
گوش کنید

دانلود